Od 1997  |  Odborné poradenstvo   |   Návrhy audio systémov   |   Prenájom ozvučenia  |  Akustické merania  |   Servis elektroniky  |Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov 

Ochrana osobných údajov na stránke https://www.toa.sk 

 1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Tieto podmienky Ochrany súkromia užívateľov upravujú pravidlá nakladania s osobnými údajmi, kontaktnými a e-mailovými adresami Užívateľov zo strany Prevádzkovateľa a pravidlá používania cookies Prevádzkovateľom. 

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť AVET spol. s r.o., 831 03 Bratislava, Hlučínska 6,  IČO: 35 736 593, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 16354/B, ktorá používa informačný systém MS Office.                               

 1. Ochrana osobných údajov 

2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený od Užívateľov požadovať niektoré osobné údaje pre účely ich evidovania, vedenia ich užívateľských profilov a plnenia dohodnutých povinností Prevádzkovateľom. Odovzdanie týchto osobných údajov nie je povinné, bez neho však nemusia byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, ktorý ich Prevádzkovateľovi odmietne odovzdať. 

2.2 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

2.3 Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je: 

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode  v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

2.4 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, pričom na ich ochranu používa mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmä obmedzenie vstupu do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenie prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný software vrátane antivírovej ochrany, SSL protokol). Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby. 

2.5 Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek prostredníctvom e-mailu odoslaného z adresy, ktorú použil pri odoslaní Objednávky požiadať Prevádzkovateľa o informácie ohľadom účelu spracovávania jeho osobných údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osobných údajov. 

2.6 V prípade predaja tovaru a služieb on-line bude naša spoločnosť spracovávať vaše osobné údaje (meno a adresa, kontakt), uvedené v objednávke, na účely plnenia kúpnej zmluvy alebo spotrebiteľské zmluvy, a to po dobu nevyhnutne nutnú k jej plneniu, vybavenie prípadných nárokov zákazníka z chybného plnenia a ďalej ak je spracovanie potrebné na základe právnych predpisov. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnú organizáciu. 

2.7 Osobné údaje bude spoločnosť AVET spol. s r.o. spracovávať automatizovane i manuálne a bude ich odovzdávať ďalším osobám a to: zmluvným partnerom zabezpečujúcim plnenie kúpnej zmluvy, napr. zabezpečenie prevádzky internetového obchodu, spracovanie platby za tovar, dopravu tovaru, marketingové služby a pod. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvného vzťahu, v prípade, že zákazník s poskytnutím osobných údajov pre tento účel nesúhlasí, nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť. 

2.8 Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výhradne v nasledujúcom rozsahu a počas nasledujúcej doby: 

Údaje uvedené v rámci vytvárania používateľského konta v zadanom rozsahu (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, doručovacia adresa, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo), po dobu trvania existencie užívateľského účtu daného Užívateľa alebo do doby vybavenia všetkých Objednávok Užívateľa, prípadne ak sa dotknutá osoba nebude registrovať, tak po dobu 15 rokov od objednania tovaru alebo služieb, podľa toho, ktorá z týchto udalostí trvá dlhšie; prípadne než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu. 

 1. Vaše práva

3.1 Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, obmedzenie, prenosnosť, namietať spracovanie osobných údajov a právo na likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

3.2 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o 

 1. účele spracúvania osobných údajov, 
 1. kategórii spracúvaných osobných údajov, 
 1. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, 
 1. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, 
 1. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, 
 1. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, 
 1. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, 
 1. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. 

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese uvedenej v kontaktnej sekcii. 

3.3 Prevádzkovateľ zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotknutých osôb získané v súvislosti s registráciou dotknutých osôb ako aj vedením jeho užívateľských účtov. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu získanú v súvislosti s poskytnutím služby Prevádzkovateľa.  Dotknuté osoby berú na vedomie, že je na tieto e-mailové adresy Prevádzkovateľ oprávnený zasielať obchodné oznámenia/ newslettery, týkajúce sa jeho vlastných služieb a tovarov ako aj dotazníky spokojnosti.  

3.4 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení/newsletterov na ním zadanú e-mailovú adresu, a to pri prvej registrácii na stránke a následne v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho zasielania oznámení je pre dotknutú osobu bezplatne. 

 1. IP adresy, cookies, Google Analytics, FB Pixel a AdWords a profilovanie

4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy dotknutých osôb, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na svoje stránky. IP adresy nie sú poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia.  

IP adresa je číselný kód, ktorý identifikuje váš počítač na internete. Údaje o vašej IP adrese a o type internetového prehliadača nám pomáhajú analyzovať spôsoby využívania tejto webovej stránky, diagnostikovať problémy a zlepšovať kvalitu služieb, ktoré vám ponúkame. Vaša IP adresa nám bez dodatočných informácií neumožňuje zistiť vašu totožnosť. 

4.2 Prevádzkovateľ používa cookies na účely uľahčenia používania svojich stránok dotknutými osobami, prihlasovanie na stránku a na vyhodnocovanie návštevnosti stránky 

4.3 Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu právnych predpisov, nakoľko ich používanie nespôsobuje zhromažďovanie osobných údajov a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každá dotknutá osoba tým, že prezerá našu internetovú stránku súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený aj pri návšteve stránky a svoj súhlas udeľuje tým, že ďalej prezerá stránku. Ak dotknutá osoba nesúhlasí s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Dotknutá osoba je oprávnená prijatie cookies odmietnuť. V tomto prípade bude stránku naďalej oprávnená navštevovať, avšak môže to znamenať zníženie komfortu užívania stránky. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z účtu sú súbory cookies odstránené. 

4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený používať profilovanie a behaviorálnu reklamu, nástroje google analytics, facebook pixel, text manager a google adwords s čím dotknutá osoba súhlasí.   

4.5 Google Analytics je softvérový nástroj od spol. Google, Inc, ktorý umožňuje sledovať pohyb na web stránke a jej návštevnosť. Umožňuje zistiť odkiaľ používatelia prišli na web, čo robili v priebehu jeho prehliadania až po detailné informácie o užívateľoch.  

4.6 Google AdWords predstavuje komplexný inzertný systém spoločnosti Google. Do tohto systému je zaradený vyhľadávač Google, partneri siete (ľudia, ktorý majú na svojich stránkach umiestnenú reklamu prostredníctvom Google AdSense) a YouTube. Je to vlastne samoobslužný reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa reklama zobrazovala vo vyhľadávaní na Google a na sieti jeho partnerských webov. 

4.7 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate. 

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a. 

Informácia o používaní cookies 

V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. 

Čo sú cookies? 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Nesnažíme sa získať informácie, kto konkrétne túto stránku navštívil, pokiaľ návštevník z vlastnej iniciatívy nezadá svoje údaje pomocou niektorého formulára alebo prihlášky, pokiaľ sú na stránke.  

Prečo používame cookies? 

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.  Môžeme pomocou nich zistiť, či ste už v minulosti našu webovú stránku navštívili, alebo si zapamätať nastavenia, ktoré ste pri jej používaní uprednostnili. Napríklad v určitom súbore cookie môže byť uložená informácia o jazyku, ktorý ste si zvolili, vďaka čomu sa tento jazyk automaticky nastaví, keď sa na stránku vrátite. Rozlišujeme krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú len dočasné a zostávajú uložené v prehliadači len do tej doby, než ho zavriete. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené v zariadení dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania cookie vo vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača). 

Nevyhnutné cookies umožňujú: 

- zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu, 
- zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti. 
 
Funkčné cookies umožňujú: 
- zapamätať si vaše prihlasovacie údaje (napríklad vaše používateľské meno, jazyk alebo krajinu, v ktorej sa nachádzate), 
- zaistiť bezpečnosť po prihlásení, 
- zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky, 
- podporu „live chat‟. 
 
Výkonnostné cookies umožňujú: 
- podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok, ktoré navštívite, 
- zvýšenie spokojnosti užívateľa. 
- zhromažďovanie informácií o tom, ako túto webovú stránku používajú jej návštevníci, napríklad o počte návštev alebo o priemernej dĺžke jednej návštevy 

Používanie cookies 

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou AVET spol. s r.o., 831 03 Bratislava, Hlučínska 6, IČO: 35 736 593,   IČ DPH: SK202011160 vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.  

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? 

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Pokiaľ nechcete, aby sme súbory cookie vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal alebo aby vás informoval o pokuse umiestniť súbor cookie do vášho počítača vždy, keď sa o to webové stránky pokúsia Ak nám nepovolíte použitie cookies, určité funkcie a stránky nebudú fungovať tak, ako by mali. Nemohli by ste napríklad využívať možnosť tvorby nákupného zoznamu.  

Inštrukcie na zmenu alebo vymazanie cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.  

Prečo si ponechať nastavenie cookies? 

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort. 

Znenie tohto dokumentu je účinné od 1.12.2022. 

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MWIyM