Od 1997  |  Odborné poradenstvo   |   Návrhy audio systémov   |   Prenájom ozvučenia  |  Akustické merania  |   Servis elektroniky  |Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu https://www.avet.sk  

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP") 

 

Úvodné ustanovenia 

 1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode https://www.avet.sk je:

Obchodné meno: AVET spol. s r.o. 
Sídlo: Hlučínska 6, 831 03  Bratislava 
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16354/B 

IČO: 35 736 593 
DIČ: 2020211160 
IČ DPH: SK2020211160 

Predávajúci je platiteľom DPH. 

Kontakt na predávajúceho:  

e-mail: avet@avet.sk                                                                                                                                                                               Tel.: +421 2 2086 1981 

Príslušným orgánom vykonávajúcim dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je: 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj 
Odbor výkonu dozoru                                                                                                         Prievozská 32 
P. O. Box 5 
820 07 Bratislava 27 


 1. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb) v internetovom obchode Predávajúceho a obdržala e-mailové potvrdenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu.
   
  3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom v zmysle uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. 
   
  4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo poskytovaných služieb, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy. 

 

Kontrola tovaru pri prevzatí 

 1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať obal, v ktorom je tovar zabalený (či nie je poškodený) a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou - protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V opačnom prípade sa má za to, že kupujúci tovar prevzal v nepoškodenom stave. Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Kupujúci má nárok neprebrať tovar, ak je viditeľne poškodený prepravou. V tom prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru.

2. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať aj v prípade osobného prevzatia tovaru na prevádzke predávajúceho. Kupujúci má nárok neprebrať tovar, ak je viditeľne poškodený. 

Záručná doba 

 1. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.toa.sk je 24 mesiacov. Dĺžka záručnej doby je rovnaká pre všetkých kupujúcich internetového obchodu (tak spotrebiteľov, ako aj podnikateľov), ak zákon neustanovuje inak. 

Záručná doba, pokiaľ ide o použitú vec, je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. 

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 2. Ak dôjde k výmene za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 3. Ak dôjde k výmene časti novej veci, u ktorej to povaha veci dovoľuje. Na uvedenú časť začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 5. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:
 • porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú, 
 • používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru. 

 
Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (reklamácií). 

 1. V zmysle tohto reklamačného poriadku, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou.

1.1. Osobne môže tak urobiť na adrese prevádzky predávajúceho: 

AVET spol. s r.o. 
Hučínska 6 
831 03  Bratislava 

1.2. Vadný tovar na reklamáciu môže Kupujúci zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky Predávajúceho. V tomto prípade je Kupujúci povinný spolu s vadným tovarom zaslať Predávajúcemu vyplnený Reklamačný protokol, v ktorom detailným popisom uvádza vady tovaru. Pri zasielaní tovaru Kupujúci koná tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. 

 1. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
 • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), 
 • predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha, 
 • komu je reklamácia adresovaná, 
 • dátum podania reklamácie, 
 • podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom. 
 1. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

  4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti, uvedené v bode 2. tohto článku, bude považovaná za neoprávnenú. 
   
  5. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu Predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.  

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

 1. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
 • pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do sídla Predávajúceho 
 • pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí Predávajúci doručenie 
 • pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty Predávajúceho. 
 1. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho, a to vhodnou a preukázateľnou formou, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 2. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Záverečné ustanovenia 

 1. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

  2. Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať zverejnením na svojej stránke. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. 

3. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu zverejnených v Internetovom obchode Predávajúceho. 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 01.12.2022. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YjVmOWY4Y