S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok
       

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky
obchodnej spoločnosti
AVET spol. s r.o.
so sídlom Hlučínska 6, 831 03 Bratislava
IČO: 35736593
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16354/B
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www. toa.sk

1. Úvodné ustanovenie
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti AVET spol. s r.o. so sídlom Hlučínska 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35736593 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16354/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmuvných strán vznikajúce v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a fyzickou či právnickou osobou (dalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu www. toa.sk.
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá objednáva tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3. V kúpnej zmluve možno dohodnúť odchylné ustanovenia od obchodných podmienok. Odchylné ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
1.5. Znenie obchodných pomienok môže predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet
2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľskjého rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečení užívateľským menom a heslom.
Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných na prístup do jeho užívateľského účtu.
2.4. Kupujúci nie je oprávanený umožniť používanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to hlavne v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívaeľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hadwarového a softwarového vybavenia predávajúceho (prípadne tretích osôb).

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvy týkajúcu sa tohto tovaru.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare. Ceny tovarov sú uvedené vrátane dane s pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o nákladoch s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:
3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o považovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávky odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené na objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci po obdržaní objednávky bezodkladne potvrdí elektronickou poštou kupujúcemu obdržanie objednávky a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).
3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávaky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektonickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky
4.1. Cena tovaru a prípadné náklady spojené s nákladom tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúci kupujúcemu nasledovnými spôsobmi:
- v hotovosti v sídle predávajúceho na adrese Hlučínska 6, 831 03 Brtislava
- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim na objednávke
- bezhotovostne bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho: SK08 1100 0000 0026 2225 0927, SWIFT:TATRSKBX, TATRA BANKA, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“).
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, pod kúpnou cenou sa ďalej rozumie cena tovaru s dodaním tovaru.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie dotknuté ustanovenie čl. 4.6. obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4. V prípade platby v hotovosti alebo platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedeným variabilným symbolom platby (č. faktúry). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiťkúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.6. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúcho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
4.7. Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci zašle daňový doklad – faktúru predávajúcemu v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúcemu.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v uvedenej lehote do 14 dní. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu
obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho alebo elektonickú adresu predávajúceho.
5.2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu.
5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti, alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. Doručenie tovaru
6.1. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.2. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.3. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť dopravcovi. Pri zistení porušenia obalu tovaru, svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.

7. Zodpovednosť za chyby
7.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že predávaný tovar pri prevzatí nemá chyby a je v zodpovedajúcom množstve.
7.2. Záručná doba, vzťahujúca sa na tovar, je 24 mesiacov od prevzatia.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úpným zaplatením jeho kúpnej ceny. Vybavovanie sťažností zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: avet@avet.sk.
8.2. Informáciu o vybavení sťažností kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
8.3. Dohľad vykonáva SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX č. 5,820
07 Bratislava, tel. č.: 02/58272172
8.4. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: Podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov účinného od 1.1.2016 sú orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

9. Ochrana osobných údajov
9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu „Ochrana osobných údajov“.

10. Zasielanie obchodných informácií a ukladanie cookies
10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií, ktoré sa týkajú vybavovania objednávky tovaru a so zasielaním obchodných informácií predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných informácií plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
10.2. Kupujúci súhlasi s ukladaním takzvaných cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladanie takzvaných cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie
11.1. Kupujúcemu môžu byť doručované informácie na jeho elektronickú adresu.

12. Záverečné ustanovenia
12.1. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná v elektronickej podobe a je neprístupná.
12.2. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
12.3. Kontaktné údaje predávajúceho:
Adresa pre doručovanie: AVET spol. s r.o., Hlučínska 6, 831 03 Bratislava
Adresa elektronickej pošty: avet@avet.sk
Telefón: 00421 2 2086 1981

V Bratislave, 23.5.2018

NGZlYzgyN